Avís legal

Avís legal
Els continguts que apareixen en aquest web estan protegits per la llei. L'Ajuntament solament n'autoritza l'ús de forma particular.  No està permesa la reproducció, plagi o publicació de la totalitat o part dels continguts sense l'autorització expressa del seu titular. Qui, sense autorització, reprodueixi, plagiï o publiqui el contingut d'aquest web, incorrerà en un delicte penal.

S'adverteix que la versió jurídicament vàlida dels actes administratius, ordenances i reglaments, és la que es publica en el Butlletí Oficial de la Província o que consten en els arxius municipals.

Avís tècnic
La visualització ha estat optimitzada per Netscape 4.7 o superior i Internet Explorer 5.5 i superiors. La configuració de pantalla és a 800x600 i 256 colors.

La tecnologia utilitzada ha estat PHP, JavaScript i Postgress.

Avís de confidencialitat
Les dades de caràcter personal que poden constar o ser consultats en aquest web procedeixen de fons accessibles al públic de l'Ajuntament de la Selva del Camp, responsable també del seu tractament. Sobre aquestes dades hi teniu el dret d'accés, rectificació o cancel•lació. Aquest correu electrònic i qualsevol altre fitxer adjunt van dirigits exclusivament als destinataris especificats. La informació que conté pot ser  confidencial i/o estar legalment protegida. Si no en sou el destinatari, no teniu autorització per llegir-lo, retenir-lo o difondre'n el contingut. Si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i l'elimineu del vostre ordinador.

Radio la Selva